muyesseryildiz.com Adlı İnternet Sitesinde Yer Alan 03.08.2021 Tarihli Habere İlişkin Kamuoyu Duyurusu

muyesseryildiz.com adresli internet sitesinde yayımlanan 03/08/2021 tarihli haberde; Türk Hava Kurumu’na ve Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti’ne karşı iftira boyutunda ağır ve asılsız ithamlarda bulunulmuştur. Haberde yer alan ve gerçekten yoksun, konusu suç teşkil eden iddia ve ithamlarla Türk Medeni Kanununca tarafsız ve bağımsız Mahkeme tarafından atanan Kayyum Heyeti açıkça zan altında bırakılmak istenilmektedir.

Yazı içeriğinde yer alan asılsız iddialara ilişkin olarak açıklama yapmak gerekirse;

2019 yılında Türk Hava Kurumu Başkanlığı Merkez Yönetim Kurulu’nun 11 asil üyesinden 9’u istifa etmiş, yedek üyelerinin tümü istifa etmiş, Merkez Disiplin Kurulu’nun tüm asil ve yedek üyeleri istifa etmiştir. Merkez Denetleme Kurulu’nun tüm yedek üyeleri istifa etmiştir. Yönetim Kurulu’nun toplanması için gerekli olan sayının 7’den aşağı düşmesi sonucu Türk Medeni Kanunu’nun 427. Maddesi “bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanamamışsa” hükmü gereği oluşan yönetim boşluğu sebebiyle Vesayet Makamı olan Mahkeme tarafından Türk Hava Kurumu Başkanlığı’na yönetim kayyumu atanmasına karar verilmiştir. Yine aynı kararda yönetim kayyumu olarak atananlara aylık 4.000,00-er TL ücret takdir edilmiştir.

Kayyum Heyeti tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan ve gelir, gider, tasarruf ve faaliyetler açısından gerçekleştirilen her işlemi ayrıntılı olarak içeren faaliyet raporları Vesayet Makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesine ve Denetim Makamı olan Asliye Hukuk Mahkemesine sunularak anılan Mahkemeler tarafından onaylanmıştır.

Kayyum Heyeti’ni atayan Vesayet Mahkemesi’ndeki dosya, diğer tüm dava dosyalarında olduğu gibi UYAP sistemi üzerinden talep gönderilebilen, Mahkemece Uyap sistemi üzerinden karar verilebilen bir dosyadır. Bu dosya hakkında gizlilik kararı olmadığı gibi değişik iş dosyalarına özgülenen herhangi bir erişim engeli de bulunmamaktadır. İşbu dosyanın tarafları veya 3. kişilerce yapılan tüm talepler, dosyaya giren her evrak, Mahkemece verilen tüm kararlar açık ve aleni olarak dosyanın davacısı eski Merkez Denetleme Kurulu üyeleri tarafından da görülebilmektedir.

Söz konusu yazıda hiçbir araştırma yapma gereği duymaksızın iddia edilenin aksine; göreve başlanıldığı tarihten itibaren Kayyum Heyeti tarafından hiçbir surette ücret artış talebinde bulunulmadığı gibi Vesayet Mahkemesi tarafından da ücret artışı yönünde müracaat üzerine yahut re’sen verilen bir karar da bulunmamaktadır. Bahse konu haberin objektif olarak gerçeğe aykırı olduğu aşikârdır. Bu konuda gerçekleşen bir eylem bulunmamasına rağmen haksız ve kötü niyetli olarak iddia ve isnat edilmiştir.

Haber içeriğinde herhangi bir bilgi, belge ya da tespite dayanmayan, soyut ve gerçek dışı paylaşım ve yorumlarla güdülen amaç; kamu yararına çalışan Türk Hava Kurumu'nun ismini zikrederek kamuoyunu yanıltmak, Türk Hava Kurumu’nun gelişmesine katkıda bulunan kişilerin çalışmalarını toplum gözünde küçük düşürmek ve kamuoyundan teveccüh görerek yardım sağlayan Kurumun destek kanallarını zayıflatarak Kurumu düze çıkartmak için gösterilen fedakâr çabaları akamete uğratmaktır.

İnternet ortamında kullanılan araçların kötüye kullanılması halinde, kişilerin maddi ve manevi varlıklarında uğrayabilecekleri zarar, diğer faaliyet işletme ve araçlarla kıyaslanamayacak kadar ağır ve etkili olabilmektedir. Bu nedenle düşünce hürriyeti kapsamında gerçek dışı haberlerin öğrenilmesinde bir kamu yararı bulunması mümkün olmadığı gibi, Kurumun ve Kayyum Heyeti’nin itibarını zedeleyen paylaşım ve yorumların eleştiri niteliğinde olmadığı açıktır.

KAMUOYUNUN BİLGİLERİNE SAYGILARIMIZLA ARZ EDERİZ.