FİNANS VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

THK Genel Başkanlığı ve Şubelerinde muhasebe uygulamalarını; Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği çerçevesinde yönetmek.
ve tebliğlerde yapılan yeni değişikliklere göre, THK Muhasebesini bu doğrultuda yönlendirmek, ayrıca bu değişiklikleri, THK Şube Başkanlıklarına en anlaşılır şekilde yorumlamak ve yöntem belirlemek.
THK Genel Başkanlığının Bankalardan çekilen kredi işlemlerini takip etmek, faiz oranlarını kontrol etmek ve bununla ilgili yazışmaları yapmak,
THK Genel Başkanlığı ve bağlılarının bankalardan teminat mektuplarını takip etmek,
THK Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunu hazırlamak,
THK Genel Başkanlığı bütçesini Analitik Bütçe doğrultusunda oluşturmasını sağlatmak ve cari yıl harcamalarını bu doğrultuda yönetmek.
THK Şube Başkanlıklarının Tahmini bütçelerini kontrol etmek, düzeltmek ve onay vermek,
Deri faaliyetine ilişkin şubelerden gelen deri çek ve teminat mektuplarının ilgili şube bazında muhasebe kayıtlarına almak vadesinde tahsilatını sağlamak, Tahsil edilemeyen çeklerin yasal yollardan tahsilinin sağlanması için Hukuk Müşavirliğe bildirmek,
THK Genel Başkanlığı taşınmazlarının kiraya verilmesi nedeniyle bağlı kiracıların aylık kira faturalarını düzenlemek, muhasebe kaydı yapmak ilgili Müdürlüğüne bilgi vermek ve taşınmazların envanter kayıtlarına alınması veya envanter kayıtlarından çıkarılması için muhasebe kayıtları yapmak.
THK ile Bağlılarının ve THK Havacılık Vakfı arasında nakit transferlerinin gerçekleştirilmesini sağlatmak.
T.H.K. Genel Başkanlığı ve bağlıları ile THK Şube Başkanlıklarında çalışan tüm personelin ücret tahakkuklarını yapmak, ücret ile ücrete ilişkin vergi ve primlerin ödemeleri için bankaya talimat vermek,
Ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının, izin ücretlerinin tahakkuklarının yapılarak ödemesini yapmak, kayıtlarına almak,
THK Genel Başkanlığına ait aylık KDV ve Muhtasar beyannamelerini düzenlemek (THK Şube Başkanlıkları dahil edilerek ), tahakkukunu yaptırmak, ödenmesi gereken miktar varsa vergi dairesine ödemek,
THK Genel Başkanlığı ve bağlılarının faaliyetleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı firmalara avansla yürütülen işlemlerde, avans vermek ve mahsup evraklarına göre avans hesaplarının kapatılmasını sağlamak,
THK Genel Başkanlığı muhasebe kayıtları sonucunda belirli dönemlerde çıkarılan mizan değerleri ile Finans ve Mali İşler Müdürlüğünün ilgili birimleri arasında mutabakat yapılmasını sağlamak, mutabakat gereği düzeltme kayıtlarının yapılmasını sağlamak,
THK Genel Başkanlığına verilen teminat mektuplarını muhasebe kayıtlarına almak, kasada muhafaza etmek ve gerektiğinde iadesini yapmak. yada tahsil etmek.
Günlük kasa ile ilgili işlemler sonucu yasal kasa defteri dökümünü almak, kaydi kasa ile fiili kasa mevcudunu kontrol etmek,
Dernekler Yönetmeliği ve THK Yönetim Kurulu Kararı gereğince; günlük kasa mevcudunu planlamak. Alındı belgeleri ve yetki belgelerini gerekli izinleri aldıktan sonra basımı ve onaylama işlemini yapmak.
THK Şubelerinin mevcutlarını, borçlarını, elde edilen gelirler ile yapılan gider işlemlerinin tamamını muhasebe uygulamaları genel tebliği çerçevesinde TEKDÜZEN Muhasebe sistemine göre kayıt altına aldırması için çalışmak.
THK Şubelerinde muhasebe işlemlerinin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için belirli dönemlerde, tüm hesapların kontrolünü sağlamak, hatalı kayıtları düzelttirmek,
THK Şubelerinde muhasebe işlemlerinin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için,
  • 1) THK Şubelerinde TEKDÜZEN Muhasebe sistemini kavrayan şube saymanını bölgesinde görevlendirmek,
  • 2) İhtiyaç görüldüğünde genel eğitim ve bölgesel eğitimler düzenlemek,
  • THK Şubelerinde ihtiyaç duyulan hesapları, TEKDÜZEN Muhasebe sistemine göre bilgisayar ortamında açmak,
  • THK Şubelerinin yıl sonu kapanış kaydı ile takip eden yılın açılış kayıtlarının Genel Merkez ile mutabakat sağlayarak yapmak,
  • THK Şubelerinin ihtiyaç duyulan mali raporları olan Mizan, Bilanço ve Gelir-Gider tablosunu hazırlamak ve şube analizi yapmak,
Finans ve Mali İşler Müdürlüğünün ilgili birimleri arasında merkezi bilgi dağıtım görevini yapmak;
  • 1) THK Şubelerinde girilen kayıtlar ile Genel Merkez kayıtları arasında işlemlerin mutabakatının yapılmasını sağlamak,
  • 2) THK Şubelerinde elde edilen gelirlere ilişkin olarak belirli dönemlerde hesap mutabakatının yapılarak ilgili gelirlerin ilgili hesaplarda işlenmesini sağlamak,
  • 3) THK Şubelerinin elde ettiği gelirlerin kayıtları incelenerek, Genel Merkeze aktarılmasını sağlamak ve şubelerde fazla para bulundurulmasını önlemek,
  • 4) THK Şubelerine gönderilen avansların kullanılıp, kullanılmadığı, arta kalan avans bakiyesinin gönderilip, gönderilmediği konusunda bilgi vermek,
  • 5) Her yıl sonunda Genel Merkez ve Şubeler arası karşılıklı çalışan tüm hesapların detay bazda incelemesini yapmak ve gerekli düzeltmeleri yaptırmak,
Deri Faaliyetinde yasal oranı aşan şubelere talepleri doğrultusunda ve yapılan ödemelerin kontrolünden sonra ek deri ödeneği göndermek,
Yeni açılan THK Şubelerinin açılış kayıtlarını yapmak, EES şifresi verilip muhasebe kayıtlarının işlenmesini sağlamak,

Finans ve Mali İşler Müdürlüğü İletişim

Adres: Hacettepe Mahallesi Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA

Telefon: 0312 303 72 00 - 1

E-Posta: thk.muhasebe@thk.org.tr