KVKK

Türk Hava Kurumu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

Türk Hava Kurumu (THK) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (KVKK), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.


1 - Kişisel Veri, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır.

2 - Çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince, tarafımızca işlenmesi zaruri olanlar da dâhil olmak üzere, iş sözleşmesi veya diğer formlarda tarafımızla paylaştığınız, özlük dosyanız kapsamında yer alan, işyerinde tutulacak her türlü tutanak, ifade, savunma tutanaklarınız, giriş-çıkış kontrolleriniz, kamera kayıtları ve yüz tanıma veya parmak izi okuma cihazlarını kapsayan her türlü kişisel verileriniz başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla bugüne değin tarafımızca titizlikle işlenmiş ve korunmuş olmakla birlikte, kişisel verilerin tarafımızca işlenmesi, korunması ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılması, kamu kurum ve kuruluşları ile veri sorumlusunun iş ortaklarıyla paylaşılması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte (KVKK madde 5/2’de sayılan haller hariç olmak üzere) açıkça rıza gösterdiğiniz takdirde mümkün hale gelmiştir.

3 - Size ait kişisel veriler, kaydınızın oluşturulması mevzuatların tarafımıza yüklediği yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla KVKK kişisel verilerin işlenmesi genel ilkelerine uygun olarak yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

4 - Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yukarıda belirttiğimiz belirli açık ve meşru amaçlar ile ilgili mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerimiz devam ettiği sürece işlenecek ve korunacaktır.

5 - Kişisel verileriniz, alacağınız hizmetler ve katılacağınız faaliyetlere ilişkin olarak THK Genel Başkanlığı, telekomünikasyon şirketleri ile ihtiyaç duyulan diğer kişi ve kamu kurum kuruluşlarına, gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dâhilinde paylaşılabilecektir.

6 - KVKK gerekçesine göre: Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Buna göre, veri sorumluları, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyacak; yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebilecektir. Gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklanamayacak ancak kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirlemek zorundadır. Bu kapsamda THK, kişisel verilerin muhafaza edilmesi gereken süreyi 10 yıl olarak belirlemiştir.

7 - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında;
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kanunun 7. Maddesinde maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen hakları kullanmak istediğiniz takdirde; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları içeren taleplerinizi www.thk.org.tr/kvkk adresinde bulunan “Türk Hava Kurumu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu” el yazısı ile doldurup;
•    İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı - Genel Evrak Birimi Atatürk Bulvarı No:33 06100 Opera - Ankara adresine elden teslim ederek,
•    İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı - Genel Evrak Birimi Atatürk Bulvarı No:33 06100 Opera - Ankara adresine noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla,
•    İşbu veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını kvkkiletisim@thk.org.tr e-posta adresine

iletebilirsiniz.

8 - THK, ilettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkını saklı tutar.

9 - THK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

(Veri Sorumlusu: TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI)

THK Gizlilik Bildirimi

Gizlilik Politikası, Gizlilik Ve Yasal Uyarı

Türk Hava Kurumu (THK) marka tescili yapılmış olup web sayfamızda yer alan tüm bilgiler, tasarımlar ve resimler yazılı izin almadan kullanılamaz, başka ortamlara taşınamaz.

THK sitesine girdiğinizde kişisel bilgilerinizin şahsi ve gizli olduğunu kabul eder. Bu doğrultuda, verdiğiniz kişisel bilgiler güvenli bir yerde saklanır ve sadece belirli personel veya yetkili kişiler tarafından ulaşılabilir. Kişisel bilgileriniz sadece amacınız hakkında bilgilendirmek ya da sizlere daha iyi hizmet sunmak amacı ile gizlilik politikamız çerçevesinde kullanılacaktır. THK elde ettiği kişisel bilgilerin gizli olduğunu kabul etmekte olduğu için çevrim-içi toplanan bilgileri, yasal olarak talep edilmedikçe, adli ya da idari soruşturma ya da davalar için gerekli görülmedikçe üçüncü şahıslara açıklamaz.

Diğer internet siteleri THK internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve sadece gizlilik kuralına THK ile aynı ölçüde önem veren ve dikkat eden sitelere bağlantı verme konusunda azami gayret gösterir. Bununla birlikte, THK, diğer sitelerin içerikleri ve gizlilik konusundaki uygulamaları ile ilgili olarak sorumlu değildir.

Herhangi bir sitede, THK logosunu görmeniz bu güvenlik kurallarının o sitede geçerli olduğu anlamına gelmez. O sitenin THK’ya ait bir web sitesi olduğuna emin olmalısınız. Logomuzu izinsiz ve kötü niyetle kullanmak isteyen kişiler olabilir. Kurumumuzun www.thk.org.tr ismiyle ulaşılabilen sitemiz dışında başka bir web sitesi bulunmamaktadır.

“Gizlilik politikamız” ve “Site Kullanım Şartlarımız” zaman zaman değişebileceğinden, sitemizi ziyaretinizde bu bölümü de okumanızı tavsiye ederiz. Kurumumuz, internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke edinmiştir. Eğer bu kuralları kabul etmiyorsanız, lütfen sitemizi kullanmayınız. Bu kurallar üzerinde, kendi takdirimiz ile değişiklikler, iyileştirmeler, eklemeler yapma ya da bazı kısımlarını çıkartma hakkını saklı tutarız. Lütfen değişiklikleri izlemek üzere bu siteyi düzenli olarak ziyaret ediniz. Bu değişikliklerin yapılmasını takiben, sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri ve site kullanım şartlarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

THK’nın internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İstikbal Göklerdedir.

Türk Hava Kurumu Çerez Metni

Sizleri web sitemizde kullanılan çerezlerin türleri, kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amaç; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerez Nedir?

Çerezler (cookie) bir web sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir web sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız web tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan alan adı altında sunulan web siteleri tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde erişim mümkündür. Çerezler günümüzde web teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Neredeyse her web sitesinde çerez kullanımı söz konusudur. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Çerezler aşağıda sayılan amaçlar için kullanılmaktadır:

THK sitelerine ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak (örneğin; görüntüleme dili, konuma özel site gösterilmesi vb.), THK sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak ve THK sitelerini tercihlerinize göre özelleştirmek,
THK sitelerinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak (örneğin; oturumunuzu açık tutmak, dinamik içeriği yerleştirmek vb.),
THK sitelerinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan genel bilgiler toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, siteyi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek;

Çerezler üzerinden toplanılan veriler kimliğinizin belirlenmesi, şahsınız özelinde profilleme yapılması veya Site haricindeki web sitelerindeki faaliyetlerinizin takibi amacıyla kullanılmamaktadır. Çerezler burada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Kişisel verilerinizin THK tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen “Türk Hava Kurumu Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni’ni” okuyunuz.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları?

 

Çerez türleri ve kullanım amaçları aşağıda açıklanmaktadır.

Çerez Türü

Açıklama

Birincil Taraf Çerezler

Birincil taraf çerezleri; doğrudan THK tarafından tasarlanan ve kullanılan çerezlerdir

Üçüncül Taraf Çerezler

Üçüncül taraf çerezleri; THK’nın iş ortakları, hizmet sağlayıcıları vb. üçüncü kişilere ait olan ve bu kişiler tarafından yönetilen çerezlerdir.

Geçici Çerezler (Oturum Çerezleri)

Geçici çerezler; internet sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler; tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler; internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

İşlevsel ve Analitik Çerezler

İşlevsel ve analitik çerezler; tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Takip Çerezleri

Takip çerezleri; web sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılamaz.

Çerezlerin Yönetimi

Web tarayıcıları genellikle çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Web sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitemizin çeşitli işlevleri bozulabilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ek olarak tarayıcınız üzerinden çerezleri silebilir veya tarayıcınızda saklanan çerezlerin listesini ve değerlerini görebilirsiniz. Tarayıcınızın çerez yönetimi işlevleri hakkında detaylı bilgiyi tarayıcınızın “yardım” bölümünden öğrenebilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için lütfen kvkkiletisim@thk.org.tr adresine e-posta gönderiniz.